เกี่ยวกับเรา

นกฮูก กรุ๊ป

นกฮูก กรุ๊ป คือสะพานที่เชื่อมระหว่างผู้บริโภคที่ใส่ใจกับผู้ผลิตที่มีความตั้งใจ เราเชื่อว่ามีผู้บริโภคที่ใส่ใจในอาหารที่ตัวเองทาน และให้ความสำคัญกับที่มาและการผลิต และเรารู้ว่ามีผู้ผลิตที่มีความตั้งใจและจริงใจในกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งสุดท้ายก็นำมาซึ่งความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของตน เราสร้างตลาดให้คนทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

นกฮูก กรุ๊ป ทำหน้าที่เป็นช่องทางการตลาดทางเลือกให้กับผู้ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หรือเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ผ่านการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอินทรีย์อย่างเป็นธรรม (Fair Trade) นกฮูก กรุ๊ป ทำการคัดสรรวัตถุดิบจากเกษตรกรอินทรีย์ / เกษตรกรรมยั่งยืน หรือองค์กรที่ทำการส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน

Social Mission

เราส่งเสริมให้เกษตรกรไทยหันมาทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

ความยั่งยืน

ถึงแม้เกษตรกรรมจะเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของคนไทย แต่เกษตรกรจำนวนมากยังไม่สามารถออกจากปัญหาความยากจนได้ และตราบใดที่เกษตรกรยังไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตรของตน (เปลี่ยนจากเกษตรเคมี มาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์) คงเป็นเรื่องยากที่ปัญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไข ปัญหาต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง ปัญหาสุขภาพจากสารเคมีทางการเกษตร ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ และอีกมากมาย แล้วแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตรและอยู่คู่กับภาคการเกษตรมาช้านาน

แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันได้มีกลุ่มเกษตรกรจำนวนมากได้พยายามลดหรือเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตรและหันมายึดแนวทางการทำเกษตรกรรมยั่งยืน โดยทางองค์กรสหประชาชาติได้ให้คำจำกัดความของ เกษตรกรรมยั่งยืน ไว้ดังนี้ “เกษตรกรรมยั่งยืนเป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการคือ: ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนด้านสังคม”   ถึงแม้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนนั้นเหมือนจะเป็นทางออกให้กับเกษตรกรได้ แต่เกษตรกรที่หันมายึดแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ยังต้องพบกับปัญาใหญ่อีกหนึ่งปัญหานั่นคือการเข้าถึงตลาดที่เป็นธรรม และเป็นที่น่าเสียดายว่า ถึงแม้กระแสเรื่องอาหารอินทรีย์(Organic Food) และความยั่งยืน (Sustainability) จะได้รับความสนใจมากขึ้นจากฝั่งผู้บริโภค แต่การเชื่อมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคยังไม่เป็นไปอย่างราบรื่นนัก ดังนั้นกรณีตัวอย่างที่เกษตรกรที่ได้หันมายึดแนวทางระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์แล้ว แต่สุดท้ายไม่สามารถหาตลาดให้กับผลผลิตของตนได้ สุดท้ายจึงต้องกลับไปสู่การทำการเกษตรแบบปกติและเข้าสู่ระบบตลาดตามปกติ จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

เราแก้ปัญหาอย่างไร

เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมา นกฮูก กรุ๊ป จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการการขายและการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์ รวมถึงองค์กรภาคสังคมที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว เราจะช่วยให้เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรยั่งยืนมีความมั่นใจว่าผลผลิตที่ออกมานั้นจะมีตลาดที่เป็นธรรมรองรับ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เนื่องจากเกษตรกรที่เราทำงานด้วยส่วนใหญ่นั้นเป็นเพียงกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ยึดในแนวทางของเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรยั่งยืน ซึ่งไม่มีทุนทรัพย์ในการทำการรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นทางการ บางกลุ่มเป็นเพียงเกษตรกรที่ทำการเกษตรอย่างยั่งยืนมาช้านานตั้งแต่รุ่นปู่-ย่า ตา-ยาย หรือตั้งแต่ก่อนที่จะมีกระแสเรื่องการรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรภายนอกเหมือนแปลงเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่ทั่วไป กลุ่มเกษตรกรที่เราทำงานด้วยนั้นก็มีการตรวจสอบคุณภาพกันเองภายในกลุ่ม และด้วยการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อสังคมในพื้นที่ ที่มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเกษตรกร ยังช่วยทำการตรวจสอบการทำการเกษตรของสมาชิกในเครือข่ายไม่ให้หลุดไปจากแนวทางเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์อีกด้วย